Matematikläroböcker, elever och meningsskapande

Datum: 2018-05-22
Tid: 13.00 - 14.30
Plats: Naturvetarhuset, NA480
Evenemanget vänder sig till: anställda

Det här avhandlingsprojektet handlar om elever, matematikläroböcker och meningsskapande. Intresse riktas mot, å ena sidan, det erbjudande om mening som matematikläroboken designats till och, å andra sidan, elevers uppfattade mening i arbetet med matematikläroboken. Detta görs utifrån perspektivet att matematikläroboken utgör en text som består av olika teckensystem, såsom skrift, bild, symboler och i digitala versioner även av rörliga bilder och ljud. Meningsskapande definieras som aktiviteter genom vilka individen försöker förstå sin omvärld och är kopplat till kommunikation och lärande (Kress, 2010). Meningsskapande sker när vi tar del av och omformar intryck och detta sker med hjälp av teckensystem (Selander & Rostvall, 2008). Meningsskapandet mellan elev och lärobok kommer således att stå i fokus för projektet.

I dagens samhälle möter vi dagligen information i många olika teckensystem, genom mer sentida kommunikationskanaler som smarta telefoner, datorplattor och Internet men även genom äldre kommunikationskanaler såsom böcker, tidningar, TV och radio. Det här medför att individer i dagens samhälle behöver kunna skapa mening med hjälp av en rad olika teckensystem. Synen på vad läs- och skrivförmåga innebär, har enligt Kress (2011), förändrats kraftigt under de senaste 60 åren mot ett mer visuellt och multimodalt läsande.

Avhandlingen kan placeras i skärningspunkten mellan pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. Tillhörigheten till ämnet pedagogik syns i det övergripande forskningsbidraget vad gäller förutsättningar för lärares arbete. Tillhörigheten till ämnesdidaktiken, matematikdidaktiken, syns i de implikationer för matematikundervisning med avseende på subtraktion som avhandlingen syftar till att ge och där placerar sig projektet inom fältet för forskning om läromedel. Det fenomen som studeras är matematikläroböcker och elevers möte med dessa som meningsskapande resurser. Det görs på två sätt, genom: (I) en multimodal dokumentanalys av läroböcker samt (II) videomaterial av elevers arbete med matematikläroböcker, där intresse riktas mot vad som händer i mötet mellan elev och matematiklärobok. Projektet kan bidra med kunskap om det erbjudna, det matematikläroboken designats att erbjuda, och det uppfattade, det faktiska meningsskapande som uppstår när eleven möter läroboken. Detta kan leda till att en djupare förståelse för mötet mellan elev och matematiklärobok. Dessutom kan avhandlingsprojektet utmynna i tillämpad relevans som kan stötta svensk, såväl som internationell, matematikundervisning. Avhandlingsprojektet kan ge ett kunskapsbidrag kopplat till lärares förutsättningar för planerande och genomförande av matematikundervisning, vilket i förlängningen kan bidra positivt till elevers meningsskapande och lärande.

Jag kommer att inleda med att berätta lite om mitt avhandlingsprojekt och därefter hoppas jag att vi tillsammans kan diskutera några, för mig, aktuella frågor kopplat till min andra studie som jag står inför att börja analysera till hösten.
 

Föreläsare: Malin Norberg
Arrangör: Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM)
Kontaktperson: Anette Bagger
Evenemangstyp: Seminarium
Lägg till i din kalender


Sidansvarig: Tomas Bergqvist

Utskriftsversion

UFM:s kalendarium

Till kalendariet