Till umu.se

Om UFM

UFM har inrättats av rektor för Umeå universitet med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som värdfakultet. Centrumet har ingen anställd personal, utan är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, lärare, doktorander med anställning vid eller annan tydlig anknytning till Umeå universitet eller till samverkande utbildningsanordnares utbildningsverksamhet. De medverkande är aktiva (alternativt siktar mot en aktivitet) inom forskning och/eller forskarutbildning med tydlig anknytning till UFM:s forskningsteman, och deltar i centrats gemensamma aktiviteter.

Historik

Den matematikdidaktiska forskningsverksamheten vid Umeå universitet initierades 1994 av Hans Wallin, professor i matematik. Forskargruppen har sedan dess utvecklats till att ha medverkande vid flera institutioner, se högerspalten.

I och med att flera doktorander disputerade 2005-2006, samt att Umeå universitet rekryterade några högt kvalificerade forskare, gick forskargruppen in i en fas där det var möjligt att höja ambitionsnivån med avseende på kvalitet, kvantitet och bredd. Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) inrättades därför 2006 av rektor i syfte att underlätta den fortsatta utvecklingen av forskning och forskarutbildning inom området undervisning och lärande i matematik.

Verksamhet

UFM:s arbete organiseras kring ett forskningsprogram med ett antal teman och via en handlingsplan, som bland annat baseras på följande målsättningar:

  • Forskningsmiljö: En kreativ miljö för matematikdidaktisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet och med hög tillämpningsmässig relevans (för lärande och undervisning).
  • Forskningsprojekt: Gruppens forskning samordnas i ett begränsat antal större angelägna projekt (se information om forskning). Dessa teman genomgår kontinuerlig revidering, vilket möjliggör utveckling av nya forskningsprojekt.
  • Samverkan: Vidareutveckla samverkan med skolornas och högskolornas utbildnings- och utvecklingsverksamheter, samt med det internationella forskarsamhället. Kommunicera forskningsresultat via nationella och internationella kanaler. Vidareutveckla engagemanget i övriga forskningsrelaterade interna och externa uppdrag.
  • Succession: Rekrytering av yngre forskare samt fortsatt engagemang i lokal, nationell och internationell forskarutbildning.

Föreståndare

Johan Lithner
Professor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Styrelse

Tomas Bergqvist
Ordförande
Docent, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Eva Lindgren
Ledamot, representant för Samhällsvetenskaplig fakultet
Universitetslektor, Institutionen för språkstudier. 

Torulf Palm
Ledamot, representant för Teknisk- naturvetenskaplig fakultet
Professor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Christina Ottander
Ledamot, representant för lärarhögskolan
Professor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Marie Ivarsson
Representant för näringsliv och samhälle.
Utvecklingsledare, Umeå kommun.

Anna Lind Pantzare
Studeranderepresentant
Forskarstuderande, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Anneli Dyrvold
Studeranderepresentant
Forskarstuderande, Institutionen för matematik och matematisk statistik.


Sidansvarig: Tomas Bergqvist

Utskriftsversion